Sol.licitud i pagament assegurança d’accidents via AMPA curs 2020/2021

L’assegurança d’accidents, cobreix tot tipus d’accidents a l’escola,  NO cobreix malalties (febre, malestar estomacal….). L’import será de 15€ per alumne/a
El seguro de accidentes, cubre todo tipo de accidentes en el colegio. No cubre malaltias (fiebre, malestar estomacal……). El importe será de 15€ por alumna/o

Sol·licitud del pagament de l'assegurança d'accidents del curs 2020-21 a través de l’AMPA CEIP Manuel Gonzalez Martí.

Solicitud del pago del seguro de accidentes del curso 2020-21 a través del AMPA CEIP Manuel Gonzalez Martí.

L'assegurança d'accidents, cobreix tot tipus d'accidents a l'escola, NO cobreix malalties (febre, malestar estomacal....). L'import será de 15€ per alumne/a

El seguro de accidentes, cubre todo tipo de accidentes en el colegio. No cubre malaltias (fiebre, malestar estomacal......). El importe será de 15€ por alumna/o.

Per favor ompliu tots el camps amb les vostres dades i adjunteu comprovant pagament.
Es realitzarà una sola sol·licitud i pagament per cada alumna/e . És a dir, si tens dues filles, emplenaràs dues sol·licituds i dos rebuts de pagament de l'assegurança d'accidents una per a cada filla.

Es necesario que rellenéis con vuestros datos y adjuntéis el comprobante de pago a la misma vez.
Se realizará una sola solicitud y pago por cada alumna/o. Es decir, si tienes dos hijas, rellenarás dos solicitudes y dos recibos de pago del seguro de accidentes una para cada hija.

Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne de la sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la socia/socio. (obligatorio)

Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la pàtria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

Indica el nom i el grup de l'alumna/e que solicita aquesta assegurança per exemple "antonio perez 1 primaria A" - Un sol alumne per solicitud - OBLIGATORI

Indica el nombre y el grupo del alumno que solicita este seguro por ejemplo "antonio perez 1 primaria A" - un solo alumno por solicitud - (obligatorio)

---

Termini de pagament/Plazo para el pago.

  • El termini per al pagament de l’import d'aquesta assegurança és des del moment de publicació d’esta informació fins al dia 30 de setembre de 2020.
    El plazo para el pago del importe de este seguro es desde el momento que se publica esta información hasta el dia 30 de septiembre de 2020.

---

Dades bancaries per a abonaments assegurança / Datos bancarios para el pago de seguro.

L’IBAN del compte bancari on s’ha d’efectuar l’ingrés dels 15 euros de l'assegurança és el següent (recordeu que cal haver renovat la condició de socis a l’AMPA ):

ES60 2100 7429 90 2200006848

Important: per favor especifique en el concepte (bé de l’ingrés en efectiu o de la transferència) “ASSEGURANÇA”+ els nom i dos cognoms de l’alumne escolartizat. Per exemple: “ASSEGURANÇA FERRAN PÉREZ MARTÍNEZ”.

El IBAN de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar el ingreso del importe de 15 euros del seguro es el siguiente (recordad: recordad que se ha de haber renovado la condició de socias/s al AMPA )

ES60 2100 7429 90 2200006848

Importante: por favor especificad en el concepto (bien del ingreso en efectivo o de la transferencia) “SEGURO”+ nombre y los dos apellidos del alumno/a escolarizado/a. Por ejemplo: "SEGURO FERRAN PÉREZ MARTÍNEZ”.

Adjunta ací el comprovant (foto, escanejat, captura) del pagament de l'import de l'assegurança (obligatori) Mida màxima 2 Mb --- Adjunta aquí el comprobante (foto, escaneado, captura) del pago del importe del seguro Tamaño máximo 2 Mb (obligatorio)

Vosté té dret a obtenir confirmació sobre si en l'AMPA del CEIP Manuel González Martí estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP Manuel González Martí estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.