Solicitud i pagament llibres via AMPA

És necessari que empleneu amb les vostres dades i adjunteu el comprovant de pagament a la mateixa vegada de l’import segons el curs/nivell i les opcions si hi ha (religió/valores). Cada import especificat en la taula és per una alumna/e.
Es realitzarà una sola sol·licitud i pagament per cada alumna/e. És a dir, si tens dues filles, emplenaràs dues sol·licituds i dos rebuts de pagament de llibres una per a cada filla.

Es necesario que rellenéis con vuestros datos y adjuntéis el comprobante de pago a la misma vez del importe según el curso/nivel y las opciones si hay (religión/valores). Cada importe especificado en la mesa es por una alumna/o.
Se realizará una sola solicitud y pago por cada alumna/o. Es decir, si tienes dos hijas, rellenarás dos solicitudes y dos recibos de pago de libros una para cada hija.

Sol·licitud de compra dels llibres de text del curs 2020-21 a través de l’AMPA CEIP Manuel Gonzalez Martí.

Solicitud de compra de los libros de texto del curso 2020-21 a través del AMPA CEIP Manuel Gonzalez Martí.

Per favor ompliu tots el camps amb les vostres dades i adjunteu comprovant pagament / Por favor rellenad todos los siguientes campos con vuestros datos y adjuntad comprobante de pago

Indica el nom i el grup de l'alumna/e que solicita aquests llibres i que la sòcia/soci representa a l'AMPA al curs 20/21 per exemple "antonio perez 1 primaria A" - Un sol alumne per solicitud - OBLIGATORI

Indica el nombre y el grupo del alumno que solicita estos libros y que la socia/socio representa en el AMPA en el curso 20/21, por ejemplo "antonio perez 1 primaria A" - un solo alumno por solicitud - (obligatorio)

Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne de la sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la socia/socio. (obligatorio)

Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la pàtria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

  • Si la vostra filla/fill cursarà 1r o 2n de Primária indiqueu amb la paraula RELIGIÓ o VALORES quina es l’opció triada per a l’alumna/e al curs 2020-21.
  • Si vuestra hija/o va a cursar 1º o 2º de Primaria. Indicad con la palabra RELIGIÓN o VALORES cual es la opción elegida para la alumna/o para el curso 2020-21.

---

Import del llibres a abonar segons curs i opcions/ Importe de los libros a abonar segun curso y opciones

Consulteu en la tabla següent l’import a abonar en concepte de llibres de text del curs 2020/21.

Consultad en la tabla siguiente el importe a abonar en concepto de libros de texto del curso 2020-21.

Curs/Curso Preu/Precio euros
Infantil
3 Anys/Años 25
4 Anys/Años 11
5 Anys/Años 15
Primària
Primer / Primero
Amb Religió/Religión 98
Amb Valores 72
Segon / Segundo
Amb Religió/Religión 40
Amb Valores 14
3r/3º 18,2
4r/4º 18,3
5è/5º 18,4
6è/6º 19

---

Termini de pagament/Plazo para el pago.

  • El termini per al pagament de l’import dels llibres de text és : des del moment de publicació d’esta informació fins al dia 6 de setembre de 2020.
    El plazo para el pago del importe de los libros de texto es: desde el momento que se publica esta información hasta el dia 6 de septiembre de 2020.

Si l’alumna/e cursarà Primer o Segon de primària , caldrà també que ú dels seus progenitors (o tutor legal, mai la iaia o iaio) passe per la secretaria del centre a signar el seu xec llibre, que ja está descomptat del preu final:

    Desde el dia 1 al 4 de setembre, en horari de matí.

Si penseu que no aneu a poder acudir poseu-vos en contacte en l’adreça llibres@ampabenifaraig.es. Sense la signatura dels xecs no se poden servir els llibres.

Si la alumna/o va a cursar Primero o Segundo de Primaria, será necesario que uno de sus progenitores (o tutor legal, nunca la abuela o abuelo) pase por la secretaria del centro a firmar su Bono Libro, ya descontado del precio final:

    Desde el día 1 al 4 de septiembre en horario de mañanas.

Si pensais que no vais a poder acudir ninguno de estos días poneros en contacto enviándonos un correo a llibres@ampabenifaraig.es. Sin la firma de los Bonolibros no se podrán servir los libros.

---

Dades bancaries per a abonaments llibres de text / Datos bancarios para el pago de libros de texto.

L’IBAN del compte bancari on s’ha d’efectuar l’ingrés de l’import dels llibres és el següent (recordeu que cal haver renovat la condició de socis a l’AMPA ):

ES60 2100 7429 90 2200006848

Important: per favor especifique en el concepte (bé de l’ingrés en efectiu o de la transferència) “LLIBRES”+ els nom i dos cognoms de l’alumne escolartizat. Per exemple: “LLIBRES FERRAN PÉREZ MARTÍNEZ”.

El IBAN de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar el ingreso del importe de los libros es el siguiente (recordad: recordad que se ha de haber renovado la condició de socias/s al AMPA )

ES60 2100 7429 90 2200006848

Importante: por favor especificad en el concepto (bien del ingreso en efectivo o de la transferencia) “LIBROS”+ nombre y los dos apellidos del alumno/a escolarizado/a. Por ejemplo: “LIBROS FERRAN PÉREZ MARTÍNEZ”.

Adjunta ací el comprovant (foto, escanejat, captura) del pagament de l'import dels llibres (obligatori) Mida màxima 2 Mb --- Adjunta aquí el comprobante (foto, escaneado, captura) del pago del importe de los libros Tamaño máximo 2 Mb (obligatorio)

Vosté té dret a obtenir confirmació sobre si en l'AMPA del CEIP Manuel González Martí estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP Manuel González Martí estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.