Inscripció com a sòcia / soci de l’AMPA CEIP Manuel González Martí curs 21/22

Amb aquest formulari te pots donar d’alta com a sòcia/i de l’AMPA al CURS 21/22, pagar per a assegurar als teus xiquets amb assegurança escolar al curs 21/22 i pagar per a encomanar packs de llibres de text amb l’AMPA. / Con este formulario te puedes dar de alta como socia/o de la AMPA en el CURSO 21/22, pagar para asegurar a tus alumnas/os con seguro escolar en el curso 21/22 y pagar para encargar packs de libros de texto con el AMPA.

Només seran vàlids els formularis que adjunten el justificant de pagament (vegeu final del formulari). / Solo válido si el formulario adjunta el justificante de pago ( ver final del formulario)

NOTA: Si necessites fraccionar el pagament final (en 2 vegades) contacta amb economica@ampabenifaraig.es

NOTA: Si necesitas fraccionar el pago final (en 2 veces) contacta con economica@ampabenifaraig.es

Aquest formulari consta de:

 • Informació personal per a donar-te d’alta com a sòcia/i – Información personal para darte de alta como socia/o
 • Informació sobre les quotes, assegurances i preu packs llibres de text amb AMPA curs 2021-2022 – Información sobre las cuotas, seguros y precio packs libros de texto con AMPA curso 2021-2022
 • Selecció d’imports i total a pagar – Selección de importes y total a pagar
 • Enviament del justificant de pagament – Envío del justificante de pago

SOCI + Assegurança escolar + Llibres amb l'AMPA pel curs 2021-2022

 • INSCRIPCIÓ / RENOVACIÓ CONDICIÓ SOCI DE L’AMPA (curs 2021-22)

-------

Per favor ompliu tots el camps amb les vostres dades / Por favor rellenad todos los siguientes campos con vuestros datos

Condició de socia/i

Indica el nom i cognoms, grup que començará ara al setembre 2021, de l'alumna/e que la sòcia/soci representa a l'AMPA al curs 21/22, per exemple "antonio perez segarra, 1 prim A" OBLIGATORI (màxim 4 alumnes, per a mès alumnes contacta amb l'AMPA en contacte@ampabenifaraig.es.) / Indica el nombre y apellidos, y grupo que comenzará en septiembre 2021, del alumno/a que la socia/socio representa en el AMPA en el curso 21/22, por ejemplo "antonio perez lorenzi 1 prim A" OBLIGATORIO (máximo 4 alumnos, para más alumnado contacta con el AMPA en contacte@ampabenifaraig.es.)

Ompli tantes caselles com siga necessari - UN SOLS NOM i COGNOMS per casella -
Rellena tantas casillas como sea necesario - SOLO UN NOMBRE y APELLIDOS por CASILLA

curs:
curs:
curs:
curs:

Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne o alumnes de la sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la socia/socio. (obligatorio)

Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la pàtria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

Si hi ha més d'un progenitor que vullga ser socia/i de l'AMPA, especifique les seues dades a continuació: / Si hay más de un progenitor que quiera ser socio del AMPA especifique sus datos a continuación:

Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne de la segona sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la segunda socia/socio. (obligatorio)

Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la patria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

---

 • Quotes Soci AMPA curs 2021-2022

La quota de l'AMPA és única per família / La cuota de la AMPA es única por familia:

 • 25 € en cas de tindre NOMÉS UN alumne/a escolaritzat al centre i 30 € en cas de tindre més. / 25 € en caso de tener SOLO UN alumna/o escolarizado en el centro y 30 € en caso de tener más.

--

 • Assegurança escolar de l'AMPA curs 2021-2022

L'assegurança d'accidents, cobreix tot tipus d'accidents a l'escola, NO cobreix malalties (febre, malestar estomacal....). L'import será de 15€ per alumne/a

El seguro de accidentes, cubre todo tipo de accidentes en el colegio. NO cubre malaltias (fiebre, malestar estomacal......). El importe será de 15€ por alumna/o.

Es comptarà amb un rebut únic que cobrirà el nombre d'alumnes que tu indiques previamente (màxim 4 alumnes que s'introduïsquen les dades previament). Se contará con un recibo único que cubrirá el número de alumnos que tú indicas (máximo 4 alumnos que se introduzcan datos previamente)

---

 • PACKS de LLibres de text que l'AMPA ajuda en la seua compra curs 2021/22

Import del packs de llibres de texto a abonar segons curs i opcions/ Importe de los packs de libros a abonar según curso y opciones

Consulteu en la tabla següent l’import a abonar en concepte de PACKS de llibres de text del curs 2021/22. Consultad en la tabla siguiente el importe a abonar en concepto de packs de libros de texto del curso 2021/22.

Curs/Curso Preu/Precio euros
Infantil
3 Anys/Años 27
4 Anys/Años 34
5 Anys/Años 5
Primària
Primer / Primero
Amb Religió/Religión 47
Amb Valores 21
Segon / Segundo
Amb Religió/Religión 44
Amb Valores 16
3r/3º 43
4r/4º 19
5è/5º 42
6è/6º 0

Si tens alguna consulta escriu al mail contacte@ampabenifaraig.es i consulta el nostre telegram.

---

 • Pagament a realitzar de QUOTA i assegurança AMPA curs 2021-2022

---
Quota de soci (obligatòria) / Cuota de socio (obligatoria):

Tria la teva quota (25 eur només 1 alumne escolaritzat, 30 eur més d'un alumne escolaritzat) / Escoge tu cuota (25 eur solo 1 alumna/o escolarizada/o, 30 eur más de un alumno/a escolarizado/a) : euros. (Revisa la selecció / Revisa tu selección)

+

Indica quina opció de segur tries (SI NO TRIES S'ENTEN COM NO ASSEGURAT PER AMPA) / Indica qué opción de seguro escoges (SI NO ESCOGES SE ENTIENDE COMO NO ASEGURADO POR AMPA)

Nombre/número de alumnes assegurats (màxim 4 alumnes) :

+

Indica si tries opció de compra de PACKS llibres de text per AMPA, indica quants PACKS de llibres de cada nivell, 1 PACK = 1 ALUMNE, màxim dos packs per nivell. / Indica si escoges opción de compra de packs de libros de texto por AMPA, indica cuantos packs de cada nivel, 1 PACK = 1 ALUMNA/O, máximo dos packs por nivel.

3 INFANTIL:
4 INFANTIL:
5 INFANTIL:
1 PRIMARIA RELIGIÒ:
1 PRIMARIA VALORS:
2 PRIMARIA RELIGIÒ:
2 PRIMARIA VALORS:
3 PRIMARIA:
4 PRIMARIA:
5 PRIMARIA:

(Revisa selecció/selección)

Total a pagar amb QUOTA + ASSEGURANÇA + LLIBRES (cuota+seguro+libros) = euros

Si tens alguna consulta escriu al mail contacte@ampabenifaraig.es i consulta el nostre telegram.
---

Termini de pagament/Plazo para el pago.

 • El termini per al pagament de l’import d'aquesta assegurança, quota i pack de llibres de text de l'AMPA és des del moment de publicació d’esta informació fins al dia 30 de setembre de 2021.
  El plazo para el pago del importe de este seguro, cuota y packs de libros de texto del AMPA es desde el momento que se publica esta información hasta el dia 30 de septiembre de 2021.

---

Dades bancaries per a abonaments assegurança, llibres i quota AMPA / Datos bancarios para el pago de seguro, libros y cuota AMPA.

L’IBAN del compte bancari on s’ha d’efectuar l’ingrés del importe seleccionat abans de l'assegurança, pack de libres i la quota AMPA és el següent / El IBAN de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar el ingreso del importe del seguro, el pack de libros y la cuota AMPA es el siguiente :

ES16 3159 0045 1327 3488 6126

Important: per favor especifique en el concepte (bé de l’ingrés en efectiu o de la transferència) “Q_A_L”+ els nom i dos cognoms dels alumnes escolaritzats. Per exemple: “Q_A_L Antonio Perez Segarra Antonio Perez Lorenzi”.
Importante: por favor especificad en el concepto (bien del ingreso en efectivo o de la transferencia) “Q_A_L”+ nombre y los dos apellidos del alumno/as escolarizado/as. Por ejemplo: "Q_A_L FERRAN PÉREZ MARTÍNEZ ANTONIO RASHFORD MARTïNEZ”.

---

 • ADJUNTAR JUSTIFICANT / COMPROVANT PAGAMENT curs 2021-22 - Adjuntar justificante - comprobante de pago curso 2021-22

---

Adjunta ací el comprovant (foto, escanejat, captura) del pagament de l'import total (obligatori) Mida màxima 2 Mb --- Adjunta aquí el comprobante (foto, escaneado, captura) del pago del importe total Tamaño máximo 2 Mb (obligatorio)

Vosté té dret a obtenir confirmació sobre si en l'AMPA del CEIP Manuel González Martí estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP Manuel González Martí estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.