Inscripció com a sòcia / soci de l’AMPA CEIP Manuel Gonzalez Martí

Ompli el seguent formulari

INSCRIPCIÓ / RENOVACIÓ CONDICIÓ SOCI DE L’AMPA (CURS 2020-21)

Per favor ompliu tots el camps amb les vostres dades / Por favor rellenad todos los siguientes campos con vuestros datos

Indica el nom i el grup de l'alumna/e que la sòcia/soci representa a l'AMPA al curs 20/21, per exemple "antonio perez 1 primaria A" o si són més "antonio perez 1 primaria 1, vicent garcia 3 primaria A, alejandra garcia 3 infantil B" OBLIGATORI

Indica el nombre y el grupo del alumno que la socia/socio representa en el AMPA en el curso 20/21, por ejemplo "antonio perez 1 primaria A" o si son más "antonio perez 1 primaria 1, vicent garcia 3 primaria A, alejandra garcia 3 infantil B" (obligatorio)

Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne de la sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la socia/socio. (obligatorio)

Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la pàtria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

La quota de l'AMPA és única per família

 • Familia Sócia de curs anterior 19/20 15 € en cas de tindre un fill escolaritzat al centre i 20 € en cas de tindre més.
 • Familia NOU SOCIA o NO Sòcia de curs anterior 19/20 30 € en cas de tindre un fill escolaritzat al centre i 35 € en cas de tindre més.
 • Si hi ha més d'un progenitor que vulga ser soci de l'AMPA, especifique les seues dades a continuació:

  La cuota de la AMPA es única por familia

 • Familia Socia de curso anterior 19/20 15 € en caso de tener un hijo escolarizado en el centro y 20 € en caso de tener más.
 • Familia nueva socia o NO Socia de curso anterior 19/20 30 € en caso de tener un hijo escolarizado en el centro y 35 € en caso de tener más.
 • Si hay más de un progenitor que quiera ser socio del AMPA especifique sus datos a continuación:

  Indica la teua relació de parentiu o familiar amb l'alumna o alumne de la segona sòcia/soci / Indica la relación de parentesco con la alumna o alumno de la segunda socia/socio. (obligatorio)

  Mare/MadrePare/PadrePersona que ostenta la patria postetat de l'alumna/alumne - Persona que ostenta la patria potestad de la alumna/o

  Dades bancaries per a abonaments quota/ Datos bancarios para el pago cuota

  L’IBAN del compte bancari on s’ha d’efectuar l’ingrés de la quota de l’AMPA (recordeu: famílies ja socies curs 19/20 15 € per un fill escolaritzat, 20 € per a més d’un fill escolaritzat noves famílies sòcies 30 € per un fill escolaritzat, 35 € per a més d’un fill escolaritzat) és el següent:

  ES60 2100 7429 90 2200006848

  Important: per favor especifique en el concepte (bé de l’ingrés en efectiu o de la transferència) “QUOTA AMPA”+ els dos cognoms de l’alumne escolartizat. Per exemple: “QUOTA AMPA PÉREZ MARTÍNEZ”.

  El IBAN de la cuenta bancaria donde se ha de efectuar el ingreso de la cuota del AMPA (recordad: Familias ya socias curso 19/20 15 € para un hijo/a escolarizado/a, 20 € para más de un hijo/a escolarizado/a ... Nuevas familias socias 30 € para un hijo/a escolarizado/a, 35 € para más de un hijo/a escolarizado/a) es el siguiente:

  ES60 2100 7429 90 2200006848

  Importante: por favor especificad en el concepto (bien del ingreso en efectivo o de la transferencia) “CUOTA AMPA”+ los dos apellidos del alumno/a escolarizado/a. Por ejemplo: “CUOTA AMPA PÉREZ MARTÍNEZ”.

  Adjunta ací el comprovant (foto, escanejat, captura) del pagament de la quota de soci (obligatori) Mida màxima 2 Mb --- Adjunta aquí el comprobante (foto, escaneado, captura) del pago de la cuota de socio Tamaño máximo 2 Mb (obligatorio)

  Vosté té dret a obtenir confirmació sobre si en l'AMPA del CEIP Manuel González Martí estem tractant les seues dades personals, per tant té dret a accedir a les seues dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seua supressió quan les dades ja no siguen necessàries.
  Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA del CEIP Manuel González Martí estamos tratando sus datos personales, por lo tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.